Loginหน้าหลัก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างอากาศ จำกัด
ประการรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี ๒๕๖๒ PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ ชอ. และประกาศ

alt

 
สอ.ชอ.ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ "ระดับมาตรฐานดีเลิศ" PDF พิมพ์ อีเมล
สมาชิกสัมพันธ์

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ ได้ทำการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี ๒๕๖๐
โดยพิจารณาจากผลดำเนินงานและกระบวนการจัดการภายในของสหกรณ์
ผลปรากฏว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างอากาศ จำกัด ผ่านมาตรฐานระดับดีเลิศ

alt

 
มอบเงินสงเคราะห์ศพให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต PDF พิมพ์ อีเมล
สมาชิกสัมพันธ์

นาวาอากาศเอก สุเมธ กูบกระบี่ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างอากาศ จำกัด
มอบเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ทายาทของ นาวาอากาศเอกมานิต ทศบุศย์
ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐

alt

 
มอบเงินสงเคราะห์ให้สมาชิกทายาทผู้เสียชีวิต PDF พิมพ์ อีเมล
สมาชิกสัมพันธ์

นาวาอากาศเอก สุเมธ กูบกระบี่ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างอากาศ จำกัด มอบเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ทายาทของ นาวาอากาศโท ทวนทอง สารวิทย์
ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาทเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

alt

 
สอ.ชอ.ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ "ระดับมาตรฐานดีเลิศ" PDF พิมพ์ อีเมล
สมาชิกสัมพันธ์

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ ได้ทำการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี ๒๕๖๐
โดยพิจารณาจากผลดำเนินงานและกระบวนการจัดการภายในของสหกรณ์
ผลปรากฏว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างอากาศ จำกัด ผ่านมาตรฐานระดับดีเลิศ

alt

 
มอบเงินสงเคราะห์ศพให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต PDF พิมพ์ อีเมล
สมาชิกสัมพันธ์

นาวาอากาศเอก สุเมธ กูบกระบี่ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างอากาศ จำกัด
มอบเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ทายาทของ นาวาอากาศเอกมานิต ทศบุศย์
ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐

alt

 
มอบเงินสงเคราะห์ให้สมาชิกทายาทผู้เสียชีวิต PDF พิมพ์ อีเมล
สมาชิกสัมพันธ์

นาวาอากาศเอก สุเมธ กูบกระบี่ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างอากาศ จำกัด มอบเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ทายาทของ นาวาอากาศโท ทวนทอง สารวิทย์
ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาทเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

alt

 

 

อัตราการถือหุ้น

มูลค่าหุ้นสหกรณ์ หุ้นละ ๑๐ บาท

ถือหุ้นขั้นต่ำเดือนละ ๕๐ หุ้น
เป็นเงิน ๕๐๐ บาท

ถือหุ้นสูงสุดเดือนละไม่เกิน ๑,๐๐๐ หุ้น เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐บาท

 

อัตราดอกเบี้ย

 ฝากออมทรัพย์ ๓.๒๕ %
 ฝากออมทรัพย์พิเศษ ๓.๕๐ %
 กู้สามัญ ๖.๗๕%
 กู้ฉุกเฉิน ๖.๗๕%

 

ข้อพิจารณาการกู้เงิน

 [] กู้สามัญ

 [] กู้ฉุกเฉิน

 


feed-image Feed Entries